Với tiềm lực vững mạnh và uy tín của May 10 đã được khẳng định trong hơn 65 năm xây dựng và phát triển